؟؟

یک زن نمی شکند
هزار تکه می شود
وقتی در عمق صبوری
دروغ مردی را
به جا رختی تظاهر می آویزد
و آنقدر اتو می کشد
تا شکل راستی شود
اما بانو
لباس بد قواره
همیشه به تن زار میزند
و معجزه هیچ خیاطی هم
کافی نیست
و تو ! مرد رویای یک زن
چگونه از سازی هزارتکه
شوق شنیدن
آوایی خوش داری ؟

/ 4 نظر / 27 بازدید