خدا

مادر خــــــــــــــطاب به کـــــــودک خردســــالش:
هیــــــــــــــچ میدونستی وقتی که اون شیرینی
رو یواشکـــــــــی برمیداشتــــــی در تمام مدت
خــــــــــــــدا داشت تو رو نگــــــــــاه میــــــــکرد؟
کـــــــــــودک: آره مامان جـــــــــــــــــــــون
مادر: و فکر میکنـــــــــی به تو چیزی میگفــــت؟
کـــودک: میگفت غیر از ما دو نفر کسی نیست
پس میتونی دو تا برداری
خداوند امید شجاعان است، نه بهانه ترسوها


/ 0 نظر / 35 بازدید