...

بنمای رخ که باغ و گلستــانم آرزوســت                    بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

 ای آفــتـــاب حــســـن برون آ دمــی ز ابـر                کان چهره مشعشع تابانم آرزوست

بــشنــــیدم از هـــوای تــو آواز طـــبل بــاز               باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست

گفتــی ز ناز بــــیش مرنـجــان مــرا بـــرو               آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست

وان دفع گفتنت که برو شه به خانـــه نیست              وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست

در دست هر کی هست ز خوبی قراضهاست              آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست

ایـــن نـــان و آب چـــرخ چو سیلست بــیوفا               مــن ماهیــم نهنگـــم عمانــم آرزوست

یعقـــــوب وار وااســـفـــاهـــــا همــــیــــزنم                دیدار خوب یوسف کنعـانــم آرزوست 

ولله شـــهر بـــیتو مــــرا حبــــس میــــــشود             آوارگـــی و کـــوه و بیابانــم آرزوست

زیــن همرهـــان سســــت عناصر دلم گرفـت              شــیر خدا و رستم دستــــانم آرزوست

جانم ملـــــول گـــشت ز فرعـــون و ظــلم او                آن نور روی موسی عمرانم آرزوست

 زین خلــــــق پرشکایت گریان شــــدم ملول                آنهــای هوی و نعره مستانم آرزوست

 گویـــاترم ز بلــــبـل اما ز رشــــک عـــــام                مهــرست بر دهـانم و افغانم آرزوست

 دی شیــــخ با چـــــراغ همیگشت گرد شهر                کـز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفتــــند یافــــت میـــنشـــــود جســــتهایم ما                  گفت آنــک یافت مینشود آنم آرزوست

 هر چــــند مفلســــم نپذیـرم عـقیـق خــــرد                    کــان عقیـــق نــادر ارزنـــم آرزوست

  پنهان ز دیدهها و همه دیــدهها از اوســت                  آن آشـــکار صنــعـت پنهانم آرزوست

 خود کار مـــــن گذشـــت ز هر آرزو و آز                 از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست    

 گوشـــــم شــنید قصه ایمــان و مســـت شـد                کو قسم چشــم صورت ایمانم آرزوست 

 یک دست جام باده و یک دست جـــــعد یار               رقصی چنیـــن میانــه میدانـم آرزوست

 میـــگــویـــد آن رباب که مردم ز انتــــظار               دست و کنار و زخمه عثمانـم آرزوست  

 من هم رباب عشقم و عشقم ربابــــیســـــت                وان لطــفهای زخــمه رحمـانم آرزوست

  باقی این غزل را ای مـــطرب ظـــــریف

/ 7 نظر / 7 بازدید
فریاد

سلام خیلی خیلی زیبا بود. مرسی از انتخاب شما[گل] مرسی که به دیدنم امدید[گل]

تنهایی سپید دل

سلام مرسی از نظر خالیت خوشحالم کردی دوباره آپ شدم بیا یه سر بزن یه عکس توپ هم توی این شعر گذاشتم

آبی ترین احساس

باز هم از دیوارهای فاصله عبور می کنم و در اوج دریای بی پایان چشمانت غرق می شوم تا در ان لحظه در نگاه تو گم شوم تا خودم را بیابم و از زندان لحظه های بی تو بودن رها شوم شاید بتوانم به رویای با تو بودن برسم چه رویای شیرینی است رویای با تو بودن خیالی که دست مرا به دستان گرم تو می رساند انگاه من در گرمای وجود تو ذوب می شوم در ان زمان دیگر زبان از سخن گفتن عاجز است در این رویای دلنشین تنها دلهای ما هستند که با هم نجوا می کنند چه زیباست رویای با تو بودن و انتظار برای واقعیت این بودن...

مهدي

سلام ممنون كه به وبلاگ بنده سر زديد وبلاگ خوبي دارين موفق باشين [گل]

آبی ترین احساس

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟ بـگـذار سـخـت باشم و سـرد !! بـاران کـه بـاریــد... چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه!!! خـورشـیـد کـه تـابـیـد... پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!! اشـک کـه آمـد... دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!! او کـه رفـت نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت

آبی ترین احساس

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟ بـگـذار سـخـت باشم و سـرد !! بـاران کـه بـاریــد... چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه!!! خـورشـیـد کـه تـابـیـد... پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!! اشـک کـه آمـد... دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!! او کـه رفـت نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت