اى تک درختها

هان اى تک درخت
تا کى دلخوشى
در سایه سار خویش

باید که باغ شد
باغى بزرگ
به وسعت کویر
باغى به سان جنگل سر سبز
با ریشه هاى تنیده در هم
با شاخه هاى رسیده بر هم

باید یکى شوید
اى تک درختها

/ 2 نظر / 68 بازدید