دروس الاشیا

این راهیچ کس نمی تواند انکار کند که ما ملت ایران در میان بیست کرور جعیت .پنج کرور وسیصدو پنجاه وهفت هزار نفر وزیر .امیر. سپهسالار .سردار .امیرنویان. امیر تومان. سرهنگ .سرتیپ. سلطان .یاور. میرپنجه ..سفیرکبیر. شارژ دافر .کنسیه .یوز باشی .ده باشی .وپنجه باشی داریم. وگذشته از اینها باز ما ملت ایران در میان بیست کرور جمعیت (خدا برکت بدهد)شش کرور وچهارصدو پنجاه ودو هزار وششصدو چهل ودو نفر ایت الله .حجت الاسلام .مجتهد مجاز. امام جمعه .شیخ الاسلامسید سند .شیخ. ملا. اخوند. قطب .مرشد .خلیفه .پیر .دلیل. وپیش نماز داریم علاوه بر اینها باز ما در میان بیست کرور جمعیت چهار کرور شاهزاده .اقا زاده .ارباب خان .ایلخانی .ایل بیگی. و ابه باشی داریم.زیاده بر اینها اگر خدا بگذارد این اخری هاهم قریب دو وسه هزار نفر وکیل مجلس وکیل انجمن وکیل بلدیه .منشی .و دفتر دار وغیره داریم
 
 
( علی اکبر دهخدا - سور اسرافیل)
/ 8 نظر / 10 بازدید
ثریا

خیلی مطلبت جالب بود گلم [لبخند]

ثریا

خداییش خیلی خندیدم مطلبتو سیو کردم با اجازت [چشمک]

خراباتی

[تایید]

مـاهـ ـے

خب چه خوب که این همه چیز میز داریم :دی

بارون زه

سلام...............بارونی باش oh...........oh عجب آماری!!! جالب بود!! بامطلب جدید بروزم ..........و پیشاپیش قمتان را باگل زینت میدهم[گل][گل]