سعدی

 

سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟

  یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست؟ یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست؟   هیچم ار نیست، تمنای توام باری هست مشنو ای دوست! که غیر از تو مرا یاری هست   یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست » لطف گفتار تو شد دام ره مرغ هوس   به هوس بال زد و گشت گرفتار قفس پایبند تو ندارد سر دمسازی کس   موسی اینجا بنهد رخت به امید قبس « به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس   که به هر حلقه‌ی زلف تو گرفتاری هست » بی‌گلستان تو در دست بجز خاری نیست   به ز گفتار تو بی‌شائبه گفتاری نیست فارغ از جلوه‌ی حسنت در و دیواری نیست   ای که در دار ادب غیر تو دیاری نیست! « گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست   در و دیوار گواهی بدهد کاری هست » دل ز باغ سخنت ورد کرامت بوید   پیرو مسلک تو راه سلامت پوید دولت نام توحاشا که تمامت جوید   کب گفتار تو دامان قیامت شوید « هرکه عیبم کند از عشق و ملامت گوید   تا ندیده است تو را، بر منش انکاری هست » روز نبود که به وصف تو سخن سر نکنم   شب نباشد که ثنای تو مکرر نکنم منکر فضل تو را نهی ز منکر نکنم   نزد اعمی صفت مهر منور نکنم « صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم؟   همه دانند که در صحبت گل خاری هست »

/ 0 نظر / 4 بازدید