برای چند لحظه ...

برای چند لحظه ...
خودت را جای من بگذار !
و تا چای بریزم ...
تو از جایم تکان نخور
می ترسم زیاد
آب کتری سر رفته باشد
قندمان تمام شده باشد
و استکان ها را نشُسته باشم
کمی که طول کشید
تو حوصله ی خودت را نداشته باشی
جای مرا
چای مرا
عوضش کنی با دوست داشتن دیگری
بروی چند اتاق دورتر
و من داد بزنم
عشقم ...
هنوز هم تلخ و کمرنگ دوست داری
چای را ...
و شاید مرا ...

 

دکتر نوشت : چای داغ ننوشید !!!

/ 1 نظر / 32 بازدید