نخستین ترانه های بهار

آخــرین روزهای اسفنـــد اســـــت
از ســـرِ شــاخِ این برهنه چنـــــــار
مـــــرغکــــی با ترنّمــــی بیــــــدار
مــــــــــــــــی زنــــــد نغــــمــــــه
نیســـــــــــــــــت معلـــــــــومـــم
آخرین شِکوه از زمستـــان اســــت
یا نخستیــــن ترانــــه هـای بهـــار؟


محمدرضا شفیعى کدکنى

/ 1 نظر / 29 بازدید
سامورايي

نرم نرمك ميرسد اينك بهار... خوش بحال روزگار سال نو مبارك هي دِ جان