تاريخ : ۱۳٩٠/٧/٢٧ | ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : زمستان

بنمای رخ که باغ و گلستــانم آرزوســت                    بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

 ای آفــتـــاب حــســـن برون آ دمــی ز ابـر                کان چهره مشعشع تابانم آرزوست

بــشنــــیدم از هـــوای تــو آواز طـــبل بــاز               باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست

گفتــی ز ناز بــــیش مرنـجــان مــرا بـــرو               آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست

وان دفع گفتنت که برو شه به خانـــه نیست              وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست

در دست هر کی هست ز خوبی قراضهاست              آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست

ایـــن نـــان و آب چـــرخ چو سیلست بــیوفا               مــن ماهیــم نهنگـــم عمانــم آرزوست

یعقـــــوب وار وااســـفـــاهـــــا همــــیــــزنم                دیدار خوب یوسف کنعـانــم آرزوست 

ولله شـــهر بـــیتو مــــرا حبــــس میــــــشود             آوارگـــی و کـــوه و بیابانــم آرزوست

زیــن همرهـــان سســــت عناصر دلم گرفـت              شــیر خدا و رستم دستــــانم آرزوست

جانم ملـــــول گـــشت ز فرعـــون و ظــلم او                آن نور روی موسی عمرانم آرزوست

 زین خلــــــق پرشکایت گریان شــــدم ملول                آنهــای هوی و نعره مستانم آرزوست

 گویـــاترم ز بلــــبـل اما ز رشــــک عـــــام                مهــرست بر دهـانم و افغانم آرزوست

 دی شیــــخ با چـــــراغ همیگشت گرد شهر                کـز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفتــــند یافــــت میـــنشـــــود جســــتهایم ما                  گفت آنــک یافت مینشود آنم آرزوست

 هر چــــند مفلســــم نپذیـرم عـقیـق خــــرد                    کــان عقیـــق نــادر ارزنـــم آرزوست

  پنهان ز دیدهها و همه دیــدهها از اوســت                  آن آشـــکار صنــعـت پنهانم آرزوست

 خود کار مـــــن گذشـــت ز هر آرزو و آز                 از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست    

 گوشـــــم شــنید قصه ایمــان و مســـت شـد                کو قسم چشــم صورت ایمانم آرزوست 

 یک دست جام باده و یک دست جـــــعد یار               رقصی چنیـــن میانــه میدانـم آرزوست

 میـــگــویـــد آن رباب که مردم ز انتــــظار               دست و کنار و زخمه عثمانـم آرزوست  

 من هم رباب عشقم و عشقم ربابــــیســـــت                وان لطــفهای زخــمه رحمـانم آرزوست

  باقی این غزل را ای مـــطرب ظـــــریف                زین سان همیشمار که زین سانم آرزوست  

  بنمای شمس مفــــــــخر تبریز رو ز شرق               مـن هدهــدم حضـور سلیمــانم آرزوست

   • ابر جادو
  • وبلاگ من
  • ضایعات